Leveringsvoorwaarden Markt2Home B.V.

Leveringsvoorwaarden

  1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Koper niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Markt2Home of er door andere omstandigheden buiten de macht van Markt2Home enige vertraging ontstaat, heeft Markt2Home recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen op) leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Koper dient Markt2Home schriftelijk in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Koper heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.
  2. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze haar volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze haar eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.
  3. Indien de Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Markt2Home gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Koper.
  4. Indien de Producten worden bezorgd door Markt2Home of een externe vervoerder is Markt2Home, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  5. Indien Markt2Home gegevens behoeft van Koper in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat Koper alle gegevens nodig voor de uitvoering aan Markt2Home ter beschikking heeft gesteld.
  6. Indien Markt2Home een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Voor levering buiten Nederland gelden langere leveringstermijnen.
  7. Markt2Home is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Markt2Home is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
  8. Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn voldaan tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Markt2Home behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.
  9. Indien Koper niet thuis is/niet beschikbaar is om de zaken in ontvangst te nemen, en Markt2Home de zaken ten tijde van een eerste aflever-/bezorgpoging niet op een andere wijze voor Koper kan achterlaten (bijvoorbeeld door de zaken bij aanwezige buren af te leveren), is Markt2Home gerechtigd voor een volgende levering(spoging) extra kosten in rekening te brengen. Markt2Home is niet aansprakelijk voor kwaliteitsverlies van de zaken / Producten doordat er een volgende (bijvoorbeeld tweede) poging tot levering moet worden ondernomen of in het geval Markt2Home zich genoodzaakt ziet om de Producten op een andere manier achter te laten voor Koper (bijvoorbeeld: afleveren bij buren).
Het product is toegevoegd aan je winkelmand
Verder winkelen Bekijk winkelmand