Retourbeleid Markt2Home B.V.

  1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij het Product behoudt. Voor verse producten dient Koper het geleverde op het moment van inontvangstneming gelijk te onderzoeken en terug te geven met de transportdienst, doch uiterlijk binnen 24 uur (voor Koper zijnde een Bedrijf geldt hierbij een termijn van 12 uur). Daarbij behoort Koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de Overeenkomst en de Producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
  2. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering schriftelijk aan Markt2Home te worden gemeld op info@markt2home.nl. Koper heeft hiertoe een termijn van 14 dagen na levering. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 14 dagen na de ontdekking doch uiterlijk binnen 1 maand na levering te worden gemeld. Bij beschadiging van het Product door onzorgvuldige omgang door Koper zelf, is Koper zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Product.
  3. Als Koper gebrekkige zaken wenst te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van Markt2Home op de wijze zoals door Markt2Home aangegeven en ten aanzien van de Producten die geschikt zijn voor herroeping.
  4. Indien de Consument zijn herroepingsrecht gebruikt, zal zij het Product en alle toebehoren, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, in originele staat en verpakking retourneren aan Markt2Home, conform de retourinstructies van Markt2Home. De directe kosten voor retourzendingen zijn voor rekening en risico van Koper.
  5. Markt2Home is gerechtigd een onderzoek te starten naar de echtheid en de staat van de geretourneerde Producten voordat terugbetaling zal plaatsvinden.
  6. Terugbetalingen aan Koper worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch de betaling kan uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de retourzending duren. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer.
  7. Indien Verkoper haar reclamerecht uitoefent, heeft zij geen recht om haar betalingsverplichting op te schorten noch om openstaande facturen te verrekenen.
  8. Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere Producten ontbreken, en dit aan Markt2Home te wijten is, zal Markt2Home na een verzoek daartoe van Koper, het ontbrekende Product(en) nasturen dan wel de resterende order annuleren. De ontvangstbevestiging van de Producten is hierbij leidend. Enige schade die door Koper geleden is ten gevolge van de (afwijkende) omvang van de levering, kan niet verhaald worden op Markt2Home.
Het product is toegevoegd aan je winkelmand
Verder winkelen Bekijk winkelmand